Văn xương

VĂN XƯƠNG: Là Tinh Sát ngụ ý về năng lực, trình độ, trù hoạch…