Thiên hỷ

THIÊN HỶ: Là Tinh Sát ngụ ý gặp hung hóa cát và gặp hỷ sự…