Cung Khôn - Thổ

Trạch Thiên Quải

TRẠCH THIÊN QUẢI: Dứt khoát

Hình ảnh tượng trưng: Chém đầu.

Ích chi cực tắc quyết chi tượng: lợi đã cùng ắt thôi.

Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, quyết nghị, cổ phần, thôi, khai lề lối.

“Tượng quẻ: Hào 6 mất đầu.”

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

  • Chặt đứt, cắt đứt, dứt khoát, dứt bỏ, dứt tình, hết duyên, dừng, gãy, đoạn tuyệt, đứt ra, đổ vỡ, bể, chia rẽ…
  • Cuối cùng, kết thúc, đích đến, quyết định, nghị quyết, quyết đoán, gia trưởng, hết nợ, xác định, tận cùng, hết, tận gốc…
  • Gập lại, chuốt nhọn, góc cạnh, gọn gàng…
  • Chật hẹp, ít ỏi, từng khúc, đơn lẽ, đơn chiếc, ngõ cụt, khó khăn…
  • Nhanh gọn, rốp rẻng, thắng gấp, ngắn, hỗn hào…
  • Dao cắt, lưỡi cưa, máy chém…