Cung Chấn - Mộc

Thuần Chấn

THUẦN CHẤN – Quẻ lục xung: Động dụng

Hình ảnh tượng trưng: Núi lửa phun trào.

Trùng trùng chấn kinh chi tượng: khắp cùng dấy động.

Rung động, sợ hãi do chấn động, phấn phát, nổ vang, phấn khởi, chấn kinh.

“Tượng quẻ: Hai lần chấn động là đại chấn động.”

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

  • Chấn động, động mạnh, bùng nổ, phun trào dữ dội, phún lên, nhảy lên…
  • Ầm ĩ, sấm động, sấm truyền, la hét, giận dữ, thô bạo, khóc ré, nghiêm trọng, công khai sự việc chấn động, gân cổ lên, quát tháo, xưng bá thiên hạ, ngạo nghễ, trưng ra, động…
  • Chiến tranh nổ ra, nổ, bom nguyên tử, trận pháo chiến, thiên lôi tập kích, cực đoan…
  • Chân đi, đi, đá banh, cứng cõi, làm quần quật, dồn dập, nhanh cấp kỳ…
  • Sôi động, phấn chấn, nhiệt huyết, công khai, lưu động, kích thích, đánh thức, hăng hái, hứng thú…