Cung Khôn - Thổ

Địa Lôi Phục

ĐỊA LÔI PHỤC – Quẻ lục hợp: Tái hồi

Hình ảnh tượng trưng: Yêu lại từ đầu.

Sơn ngoại thanh sơn chi tượng: tượng ngoài núi lại còn có núi nữa. Phản bội, phản đòn, động trong manh nha, giật…

Lại có, trở về, quay đầu, bên ngoài, phản phục, phục hưng, phục hồi.

“Tượng quẻ: Các Hào Âm chồng lên 1 Hào Dương tạo thành hình chiếc võng.”

            Tùy theo ngữ cảnh mà xác định ý nghĩa của quẻ:

  • Chu kỳ đáo lại, tuần hoàn, thường xuyên, định kỳ…
  • Làm lại, xây lại, khôi phục, phục hồi, phục hưng, tái giá, trở về…
  • Động tĩnh, hăng hái, siêng năng, nhiệt tình, phấn khởi, tích cực, hồi sinh, còn sống…
  • Bên ngoài che dấu, bên trong tiềm tàng, trầm lặng, khép kín, bị nhốt, đường hầm, hậu trường…
  • Mai phục, ngấm ngầm, phục kích, phản phục, tương phản, thiên la địa võng, hình bán nguyệt…
  • Thức tỉnh Tâm Linh, giác ngộ, theo hầu Thần Thánh, kính phục, hóa thành…