Quý Nhân

QUÝ NHÂN: Là Tinh Sát ngụ ý về tương quan giữa người với người…

Ngày xưa có một ca quyết có thể giúp ghi nhớ: “Giáp Mậu tịnh ngưu dương. Ất Kỷ thử hầu hương. Bính Đinh trư kê vị. Nhâm Quý thố xà tàng. Canh Tân phùng mã hổ. Thử thị Quý Nhân phương.”