Kinh dịch tân bản - Sky Zen

Phần "Giới tính" sẽ chọn giới tính của người liên quan trực tiếp tới việc cần xem.
VD1: Việc cần xem: Năm nay công việc của tôi như thế nào, kinh tế có tốt không? => Thì giới tính sẽ chọn là giới tính của chung ta.
VD2: Việc cần xem: Năm nay anh trai tôi có mở cửa hàng kinh doanh được không? => Thì giới tính sẽ chọn là giới tính của người anh