Kiếp sát

KIẾP SÁT: Là Tinh Sát ngụ ý về cửa ải khó khăn, trở ngại, số kiếp, vấn đề…